Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.9/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 31.07.2007

Rozkaz L.9/2007

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję hm. Piotra Lubasia komendantem reprezentacji Hufca na Zlot ZHP w Kielcach.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia komendantów
6.1.1. Z dniem 26.07.2007r. zwalniam hm. Jana Borka z funkcji komendanta obozu Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" w Solince.
6.1.2. Zwalniam pwd. Piotra Wajsa z pełnienia funkcji kwatermistrza obozu w Woli Michowej.

7. Mianowania instruktorów
Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L.5/2007 z dnia 22 maja 2007r.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.04.2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki Mai Oziomek.
7.1.2. Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh pwd. Maję Oziomek.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 31 lipca 2007r. przyjmuję pwd. Maję Oziomek w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L.7/2007 z dnia 5 lipca 2007r. Przyznaję odznake "Zasłużony dla Hufca Krosno" następującym druhnomi druhom:
  1. hm. Stanisławie Urbanek - w stopniu złotym
  2. hm. Stefanii Zborowskiej - w stopniu stebrnym
  3. hm. Jerzemu Warchołowi - w stopniu srebrnym
  4. hm. Irenie Farskiej - w stopniu brązowym
  5. phm. Jadwidze Węgrzyn - w stopniu brązowym
12.1. Rozkazem L.9/2007 przyznaję odznake "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Danucie Bok - w stopniu złotym
12.2. Przyznaję odznake "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Janowi Omachlowi i hm. Adamowi Krzanowskiemu w stopniu srebrnym.
12.3. Przyznaję odznake "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Kamili Frydrych i druhom: hm. Janowi Borkowi oraz hm.Henrykowi Bogaczowi w stopniu brązowym.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP