Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.1/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 15.01.2008

Rozkaz L.1/2008

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję Alinę Basak komisarką zagraniczną.
2.2.2. Powołuję zespół kształcenia w składzie:
- phm. Mirosława Głowacka
- hm. Kamila Frydrych
- hm. Jan Omachel
- hm. Piotr Lubaś
2.2.3. Powołuję namiestnictwo starszoharcerskie i wędrownicze w składzie:
- hm. Piotr Lubaś - namiestnik
- phm. Radosław Kasprzyk - członek
- pwd. Piotr Lidwin - członek
- pwd. Krzysztof Mięsowicz - członek
2.2.4. Powołuję zespół do spraw Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w składzie:
- hm. Jan Omachel - przewodniczący
- pwd. Piotr Wajs - z - ca przewodniczącego
- hm. Piotr Lubaś - członek
- phm. Daniel Boczar - członek
- pwd. Krzysztof Mięsowicz

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP