Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.11/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 03.10.2008

Rozkaz L.11/2008

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Ewę Gromek z funkcji namiestniczki harcerskiej.

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Rozwiązuję III Harcerski Szczep "Polanie" działający przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Mirosławę Głowacką z pełnienia funkcji komendantki III Harcerskiego Szczepu "Polanie".
5.3.2. Zwalniam Ojca Józefa Mońko z pełnienia funkcji kapelana II Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.
5.3.3. Mianuję Ojca Marka Lisowskiego kapelanem II Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" w Krośnie.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Zatwierdzam plan kampanii "Bohater" dla 9 DSH "Gryf" oraz otwieram okres próbny do realizacji zadań od 18.10.2008r. do 17.10.2009r.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Po spełnieniu wymagań zaliczam służbę instruktorską za 2007/2008 następującym druhnom i druhom:

1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. phm. Basak Waldemar czł. Komendy Hufca
3. hm. Borek Jan z-ca Kdt. Hufca
4. phm. Boczar Daniel opiekun SHGB
5. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
6. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
7. hm. Farska Irena z-ca przew. Kom. Rew.
8. hm. Folta Teresa drużynowa
9. phm. Frydrych Ewa drużynowa
10. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
11. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
12. phm. Głowacka Mirosława drużynowa
13. phm. Iwanow Monika opiekunka 4DH
14. hm. Jurczak Dorota drużynowa
15. o. pwd. Jankiewicz Patryk
16. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
17. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
18. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
19. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
20. pwd. Lidwin Piotr drużynowy
21. hm. Lubaś Piotr drużynowy
22. pwd. Krzysztof Mięsowicz Kdt. Szczepu
23. pwd. Izabela Motyka drużynowa
24. hm. Omachel Jan Kdt. Kręgu Seniorów
25. pwd. Pachana Agnieszka drużynowa
26. pwd. Podkul Agata drużynowa
27. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
28. phm. Rajchel Jadwiga drużynowa
29. phm. Twaróg Mariola drużynowa
30. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
31. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
32. pwd. Wojtoń Maria czł. Rady Namiest. zuchowego
33. hm. Warchoł Jerzy czł. Kręgu Seniorów
34. hm. Wójcik Marek członek HKSI
35. pwd. Aleksandra Wojewódka czł. HGR
36. hm. Zborowska Stefania członek kapituły


12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Krzysztofowi Mięsowiczowi za zorganizowanie drużyny sztandarowej i uczestnictwo w imprezach z okazji Dnia Sybiraka oraz przeniesienia prochów kpt. Józefa Cząstki na cmentarz komunalny w Krośnie w dniu 26.09.2008r.
12.2. Udzielam pochwały druhnom: Agacie Podkul i Katarzynie Rucyk za przygotowanie montażu poetyckiego poświęconego twórcom harcerstwa Oldze i Andrzejowi Małkowskim, a wystawionego w dniu 27.09.2008r. z okazji Startu Harcerskiego.

CZUWAJ!
p.o. hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP