Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L. 2/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.09.2009

Rozkaz specjalny L. 2/2009

Druhny i Druhowie !

Rozpoczynając nowy rok harcerski chciałem Wam serdecznie podziękować za realizację programu Związku Harcerstwa Polskiego w roku minionym.
Szczególne podziękowania składam uczestnikom święta odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej twórcom harcerstwa polskiego Oldze i Andrzejowi Małkowskim na zamku Kamieniec w Korczynie.
Dziękuję również komendantom, kadrze Hufca i grupie kwatermistrzowskiej organizującej Harcerską Akcję Letnią za zaangażowanie, które umożliwiło aktywny wypoczynek letni harcerzom i młodzieży niezrzeszonej. Również tym wszystkim, którzy brali udział w obsłudze świąt państwowych i kościelnych, oraz imprez okolicznościowych.

Druhny i Druhowie !

Przed nami kolejny rok harcerskiej służby i wiele odpowiedzialnych zadań. Będzie to rok szczególny, ważny ze względu na kampanię sprawozdawczą w naszym Związku. Listopadowy Zjazd Hufca określi kierunki działań na najbliższe dwa lata pracy Hufca.
Również w tym roku harcerskim obchodzimy 100-lecie harcerstwa.
Zalecam abyście w procesie kształtowania postaw harcerskich wykorzystywali biogramy i dokonania bohaterów Hufca i Chorągwi. Niech ich postawa będzie przykładem dla nowych pokoleń zuchów i harcerzy. Przywołajcie również pamięć wszystkich harcerek i harcerzy, którzy w okresie II wojny światowej zdali egzamin przed historią. Wspomnijmy uroczystymi zbiórkami bohaterów września i harcerzy Szarych Szeregów. Przypomni nam to o aktualności i niezmienności skautowych ideałów służby i braterstwa, a także wzmocni braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie !

Rozpoczęliśmy śródroczną pracę drużyn i szczepów. Dzisiejszym rozkazem polecam, by Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupiła się wokół idei służby Polsce i służby drugiemu człowiekowi. Apeluję by Wasze działania skupiały się wokół metodyki harcerskiej – zdobywania stopni, sprawności, znaków służb, realizowania zadań i projektów. Jak zawsze, niezbędna jest wytężona całoroczna praca drużynowych. Szczególną uwagę musicie zwrócić na rozumienie pełnej treści Obietnicy, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz wzmacnianie działań ideowo-wychowawczych.
Przed nami wiele odpowiedzialnych zadań. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP