Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.6/2010

 
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 25.06.2010

Rozkaz L.6/2010

1. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 1 czerwca 2010r. powołuję sztab Akcji Letniej, w którego skład weszli druhowie:
- hm. Jan Omachel - przewodniczący
- phm. Radosław Kasprzyk - zastępca
- pwd. Piotr Lidwin - członek
- pwd. Witold Lidwin - członek

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.3.1. Nadaję 9 Krośnieńskiej Drużynie Starszocharcerskiej "Gryf" działającej przy Kościele OO. Kapucynów w Krośnie imię Batalionu Sturmowego "Parasol".

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania
6.1.1. Mianuję Kamila Skowrona kwatermistrzem obozu w Woli Michowej organizowanego w dniach od 1 - 15 07.2010r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję hm. Pitrowi Lubasiowi za przygotowanie i przeprowadzenie w trudnych warunkach Harcerskiej Gry Techniczno - Sprawnościowej.

13. Inne
13.1. Na wniosek komendy kursu przyznaję ćw. Sebastianowi Piotrowi Sołtysowi dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich.CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP