Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.14/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 14.11.2011

Rozkaz L.14/2011
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę    harcerską działająca przy Zespole Szkół Publicznych w Równem i nadaję jej numer 14.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam przewodnika Wojciecha Pawula z pełnienia funkcji drużynowego 9 Drużyny Starszoharcerskiej „Gryf”. Dziękuję druhowi za czteroletnie kierowanie drużyną.
3.3.2. Mianuję dh Katarzynę Kołodziej drużynową 14 Drużyny Harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem.
3.3.3. Mianuję odk. Oskara Pelczara drużynowym 9 Drużyny Starszoharcerskiej „Gryf” działającej przy kościele Ojców Kapucynów w Krośnie.
3.3.4. Przyznaję podharcmistrzowi Józefowi Kaczorowi honorowe miano Seniora Związku Harcerstwa Polskiego.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP