Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.1/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 17.02.2012

Rozkaz L.1/2012

3.    Drużyny
3.2.    Zmiany organizacyjne
3.2.3.    Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Zespole Szkół w Rymanowie i nadaję jej numer 12.
3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1.    Zwalniam Joannę Stefanik z pełnienia funkcji drużynowej 17 DH działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
3.3.2.    Mianuję Katarzynę Prejznar drużynową 17 DH działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
3.3.3.    Mianuję pwd. Stanisława Penara drużynowym 12 DH działającej przy Zespole Szkół w Rymanowie.
7.    Mianowanie instruktorów.
7.1.    Zamknięcie próby na stopień przewodniczki (przewodnika).
7.1.1.    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31.01.2012r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego sam. Paulinie Wysocką drużynową 2 DH.
7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki.
7.2.1.    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31.01.2012r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- sam. Aleksandrze Zawojskiej
- sam. Joannie Zawojskiej
- sam. Aleksandrze Wojtowicz
7.2.2.    Opiekunem próby wyżej wymienionych druhen mianuję hm. Dorotę Jurczak.
7.3.    Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni (podharcmistrza).
7.3.1.    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31.01.2012r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Alinie Basak.
7.4.    Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni.
.7.4.1.    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31.01.2012r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza następującym druhom:
- pwd. Piotrowi Lidwinowi,
- pwd. Łukaszowi Wójcikowi.
7.4.2.    Opiekunem druhów mianuję hm. Piotra Lubasia.
12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1.    Udzielam pochwały phm. o. Patrykowi Jankiewiczowi i hm. Janowi Omachlowi za zorganizowanie zimowiska i pełnienie na nich funkcji komendantów.
13.    Inne.
13. 1.    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję sam. Justynie Jureczko stopień Harcerki Orlej.

 CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP