Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L10/2017

Krosno, 27.09.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L10/2017

2.Hufiec
2. 3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend
2.3.1 Powołuję z dniem 1.10.2017r. Zespół do Spraw Promocji Hufca w składzie:

  1. pwd. Justyna Zimny-Frużyńska -  przewodnicząca
  2. phm. Paulina Wysocka
  3. pwd. Aleksandra Świątek
  4. sam.   Maria Radkowska 

3.Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam phm. Szymona Kowala z funkcji drużynowego 13 Drużyny Starszoharcerskiej działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.2 Zwalniam dh. Kamila Woźniaka z funkcji drużynowego 3 Drużyny Starszoharcerskiej im. gen. J. Hallera działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.3 Zwalniam dh Ewę Staroń z pełnienia funkcji drużynowej 11 Drużyny Harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w Lubatowej.
3.3.4 Mianuję odkr. Piotra Rzeźnika drużynowym 3 Drużyny Starszoharcerskiej im. gen. J. Hallera działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.5 Mianuję ćw. Beniamina Wyskiela drużynowym 13 Drużyny Starszoharcerskiej „Delta” działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.6 Mianuję HO Krzysztofa Matusika drużynowym 11 Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej

5. Szczepy, związki drużyn
5.1 Zawieszam, do odwołania, działalność Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” działającego przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
5.1.2 Zwalniam pwd. Tomasza Ślepma z pełnienia funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP