Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Dlaczego warto by? harcerzem?

Harcerstwo spe?nia marzenia. To dzi?ki nam mo?na prze?y? prawdziwe przygody, kszta?towa? sw?j charakter, stawa? si? dzielnym, prawym i odpowiedzialnym cz?owiekiem. To z nami pierwszy raz mo?na zanurkowa? w g??biny, wspi?? si? na szczyty, skoczy? ze spadochronem, i to wszystko w gronie najbli?szych przyjaci??.

Spe?nij marzenia i ucz si? ?y?
W harcerstwie nabywamy umiej?tno?ci, kt?rych nie zdob?dziemy gdzie indziej. Na obozach, biwakach, w?dr?wkach obcujemy z przyroda w spos?b niedost?pny dla innych, mieszkamy w lesie, uczymy si? tego, czego nie wiedz? i nie potrafi? inni. W?druj?c, poznajemy Polsk?, Europ? i ?wiat. Poznajemy tak?e poprzez kontakty ze skautami, nowych, ciekawych ludzi, kt?rzy tam mieszkaj?. Poprzez wsp??dzia?anie w zespole uczymy si? rozwi?zywania problem?w i unikania konflikt?w. Stawiaj?c nowe wyzwania, przekraczamy w?asne s?abo?ci. Uczymy si? tak?e planowania i organizacji. Wszystkie te umiej?tno?ci przydaj? si? w przysz?ym ?yciu: w pracy i w domu.

Harcerz o sobie
Zwi?zek Harcerstwa Polskiego jest nowoczesna organizacja pozarz?dowa, licz?ca oko?o 150 000 cz?onk?w, z tradycja si?gaj?c? 1910 roku. Opiera si? na pracy wychowawczej wolontariuszy. Nasze dzia?ania wykraczaj? poza nasz? organizacje. W??czamy si? w ?ycie naszej ma?ej i du?ej Ojczyzny, prowadzimy akcje na rzecz dzieci i w??czamy si? w dzia?ania charytatywne. Podstawa naszego dzia?ania jest Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie. Jako jedyna polska organizacja nale?ymy do ?wiatowych organizacji skautowych: ?wiatowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) oraz ?wiatowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). ZHP posiada status organizacji po?ytku publicznego.

ZHP dzieli si? na piony wiekowe:
- zuchy (6-10 lat), bawi? si? w kogo? lub co?, zdobywaj?c sprawno?ci zuchowe, - harcerki i harcerze (11-13 lat), ucz? si? poprzez gr? i zabaw?, zdobywaj?c sprawno?ci harcerskie, - harcerski i harcerze starsi (14-16 lat), realizuj? swoje pierwsze samodzielne projekty w dru?ynach starszoharcerskich, zdobywaj? sprawno?ci starszoharcerskie, - w?drowniczki i w?drownicy (16-25 lat), pe?ni? s?u?b? i dokonuj? wyczyn?w w dru?ynach w?drowniczych, - instruktorzy, dzia?acze i wolontariusze (od 16 roku ?ycia), pe?nia s?u?b? i dzia?aj? na rzecz wychowania m?odych ludzi oraz wspierania r??nych dziedzin dzia?ania organizacji, programu, administracji i logistyki.

Jak zosta? harcerzem
By zosta? harcerzem, nale?y przede wszystkim znale?? dru?yn? lub inne ?rodowisko harcerskie. Mo?na to zrobi? szukaj?c u siebie w szkole lub w siedzibie najbli?szego hufca lub chor?gwii. Warto zapozna? si? z ich dzia?aniem, uczestnicz?c w jednej lub kilku zbi?rkach, pozna? Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie i zdeklarowa? ch?? przynale?no?ci. Harcerstwo nie jest za darmo. Ka?dy harcerz p?aci sk?adk? w wysoko?ci 2 z?otych miesi?cznie.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP