Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Regulamin Komendy Hufca

REGULAMIN PRACY

KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP KROSNO

 im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na  podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • ustawy prawo o stowarzyszeniach;
 • ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • postanowień Statutu ZHP;
 • zasad tworzenia i działania hufca oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.

§ 3

1.    Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP.

§ 4

1.  W skład komendy hufca wchodzi 8 osób w tym:

 • komendant hufca,
 • zastępca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą,
 • skarbnik hufca,
 • 5 członków. 

Rozdział II

Organizacja pracy komendanta i komendy hufca

§ 5

1. Komendant hufca organizuję pracę komendy hufca i kieruje jej pracą zgodnie z § 53 Statutu ZHP.
2. Komendant hufca w szczególności:

 • zwołuje zbiórki komendy hufca;
 • organizuje posiedzenia komendy hufca;
 • nadzoruje wykonanie uchwał komendy hufca;
 •  odpowiada za reprezentowanie harcerstwa na zewnątrz organizacji;
 • współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami;
 • nadzoruje działalność wszystkich jednostek hufca;
 • współpracuje z ciałami statutowymi hufca;

§ 6

1. W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 niniejszego regulaminu przejmuje zastępca komendanta hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.
2. Komenda hufca w drodze uchwały określa podział zadań przypisanych poszczególnym członkom komendy hufca.

§ 7

1. W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu członkowie komendy hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:

a) pwd. Paulina Wysocka - zastępca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą odpowiedzialna za:

 • opracowywanie programu działań Hufca na poszczególne lata i realizacja zadań w nich ujętych
 • opracowywanie planu operacyjnego Hufca na poszczególne lata,
 • gromadzenie planów pracy jednostek organizacyjnych działających w hufcu,
 • podejmowanie działań mających na celu motywację szefów jednostek organizacyjnych do działania,
 • zatwierdzanie planów biwaków, rajdów, imprez jednostek hufca,
 • wspieranie kadry hufca w działaniach programowych,
 • nadzór nad kształceniem kadry,
 • nadzór nad namiestnictwem zuchowym i harcerskim,
 • nadzór nad kompletnym opracowaniem Arkusza Analizy Hufca,
 • docenianie drużynowych i innych wyróżniających się instruktorów w   porozumieniu  z namiestnictwami listy, podziękowania itp.

b) phm. Daniel Boczar skarbnik, odpowiedzialny za:

 • opracowywanie rocznego budżetu hufca oraz nadzór nad jego wykonaniem,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej hufca,
 • dbanie o regularne płacenie bieżących rachunków,
 • prowadzenie ewidencji wpłat składek harcerskich i ubezpieczenia,
 • przygotowywanie ofert grantowych,
 • szkolenie w podległych jednostkach z zakresu zadań finansowych,
 • prawidłowe sporządzenie umów zleceń lub o dzieło – odprowadzanie pochodnych od tych umów do chorągwi, wystawianie deklaracji PIT,
 • przygotowanie do rozliczenia w chorągwi obozów i imprez wyodrębnionych,
 • przekazywanie informacji o wydatkowaniu środków z 1% i ze składek do chorągwi,
 • nadzór nad prowadzeniem kasy hufca,
 • stały kontakt ze skarbnikiem i księgowością komendy chorągwi

c) hm. Elżbieta Wawrzkiewicz odpowiedzialna za:

 • nadzór nad prowadzeniem strony internetowej hufca,
 • kontakt z lokalnymi mediami i promocja działań hufca,
 • kontakt z władzami miasta i powiatu w zakresie informacji dotyczących organizacji imprez i udziału harcerzy w uroczystościach lokalnych i państwowych,

d) hm. Piotr Lubaś odpowiedzialny za:

 • nadzór nad administracją i ewidencją jednostek Hufca
 • opracowanie planów i organizacja imprez hufcowych, koordynacja imprez o charakterze chorągwianym i ogólnopolskim, harcerskich i państwowych,
 • przygotowywanie Zjazdów Hufca,
 • przygotowanie wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej

e) pwd. Stanisław Penar odpowiedzialny za:

 • prowadzenie ewidencji sprzętu należącego do KH,
 • przygotowywanie sprzętu do zadań programowych a po ich zakończeniu dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie,
 • nadzór kwatermistrzowski nad bazą hufca w Woli Michowej

f) pwd. Katarzyna Kołodziej odpowiedzialna za:

 • kontakt z drużynowymi jednostek harcerskich w zakresie spraw organizacyjnych związanych z działalnością hufca i poszczególnych jednostek,
 • przekazywanie drużynowym jednostek harcerskich istotnych informacji z zakresu działań programowych Hufca, Chorągwi i Związku,

g) hm. Kamila Frydrych odpowiedzialna za:

 • kontakt z drużynowymi jednostek zuchowych w zakresie spraw organizacyjnych związanych z działalnością hufca i poszczególnych jednostek,
 • przekazywanie drużynowym jednostek zuchowych istotnych informacji z zakresu działań programowych Hufca, Chorągwi i Związku,
 • prowadzenie księgi protokołów z obrad,
 • prowadzenie kroniki hufca

Wszyscy członkowie Komendy mogą powołać własne zespoły do realizacji zadań, które następnie zostają zatwierdzone uchwałą na posiedzeniu Komendy Hufca.

Rozdział III

Tryb pracy komendy hufca

§ 8

1. Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy komendy hufca, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Komendant hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy hufca na wniosek, co najmniej 1/3 składu komendy hufca w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. Komenda hufca określa sposób powiadamiania o zbiórkach komendy. O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszonych instruktorów telefonicznie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 5 dni przed terminem zbiórki.
3. W zbiórkach komendy hufca mogą uczestniczyć:

 • o   przewodniczący/a komisji rewizyjnej hufca,
 • o   na zaproszenie komendanta hufca również inne osoby,
 • o   w sprawach pojedynczych, każdy instruktor bądź osoba pełniąca funkcje statutowe po uprzednim poinformowaniu komendanta hufca,
 • o potrzebie uczestnictwa w komendzie.

§ 9

1. Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
2. Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 5 członków komendy hufca.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności komendanta hufca.
4. Uchwałę komendy hufca podpisuje komendant hufca lub członek komendy prowadzący zbiórkę komendy hufca.

§ 10

1. Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują obecni członkowie komendy hufca oraz protokolant.
2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca.

§ 11

1. Komenda hufca może w czasie kadencji odwołać członków ze swego składu i uzupełnić wg zasad określonych w statucie ZHP.

 

Rozdział IV

Organizacja pracy zespołów hufca

§ 12

1. Komenda hufca poszczególne zadania wypełnia poprzez namiestnictwa, zespoły, komisje, jednostki organizacyjne.
2. W zależności od potrzeb komendant hufca powołuje: sztaby, komisje, zespoły, pełnomocników do realizacji zadania, które pracują okresowo. Określa ich skład personalny, kompetencje oraz wskazuje odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera ich pracę.
3. Powołanie zespołu i jego kompetencje komendant hufca podaje do wiadomości w rozkazie.
4. Biuro Komendy Hufca jest czynne:

Pn, Śr, Czw. – 10.00 – 14.00
Wt., Pt.,  - 10.00 – 17.00

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§13

1. Sprawy sporne nie zapisane w Regulaminie Pracy Komendy Hufca ZHP Krosno rozstrzyga Komendant Hufca.
2. Dokument wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez komendę, obowiązuje na czas trwania kadencji i może być zmieniany przez komendę hufca.

 

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP