Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Konkurs Recytatorski

Ojczyzna- s?odszy wyraz nad wszystko, kt?remu nie masz r?wnego na ziemi

25 lutego br. w harc?wce Hufca Krosno w Ogr?dku Jordanowskim, odby? si? Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczy?nie”. Jego uczestnikami by?y zuchy ze szk?? podstawowych – Iskrzyni, Jedlica, Potoka i G?owienki oraz harcerze: z Iskrzyni, Jedlicza, ???an, Kro?cienka Wy?nego, Zr?cina i Krosna.
Konkurs rozpocz?to piosenk? „Na powitanie” i okrzykiem „Czuwaj!”. Nast?pnie dh. Danuta Bok powita?a wszystkich uczestnik?w oraz Komisj? konkursow? w sk?adzie: hm. Stefania Zborowska, hm. El?bieta Wawrzkiewicz, pwd. Maria Wojto?. Prowadz?ce: dh. Maja Oziomek oraz dh. Gabriela Jab?o?ska przypomnia?y regulamin.
Tematem konkursu by?a Ojczyzna. Uczestnicy prezentowali utwory, w kt?rych poeci starali si? ukaza? pi?kno naszej polskiej ziemi, pi?kno, kt?re by?o, jest i b?dzie natchnieniem dla wielu poet?w i pisarzy.
Jako pierwsze wyst?powa?y zuchy, po nich harcerze m?odsi, nast?pnie harcerze starsi, na ko?cu w?drownicy.
W konkursie uczestniczy?o: 7-dmiu zuch?w, 5-ciu przedstawicieli pionu harcerzy m?odszych, 6-ciu pionu starszego oraz jedna reprezentantka w?drownik?w. Wed?ug komisji poziom konkursu by? wyr?wnany.
W kategorii zuchowej I miejsce zaj??a Justyna Kazanecka z 5 GZ z Iskrzyni, II Ewa Stefanik z 11 GZ z Jedlicza, a III miejsce Adrianna Krygowska r?wnie? z Jedlicza.
I- wsze miejsce w kategorii harcerzy m?odszych nale?y do Magdaleny S?owik z ??k Strzy?owskich. Miejsce II zaj??a Paulina Pelczar z Iskrzyni, a III Ania Habrat ze szczepu „G?rskie Bractwo” z Krosna.
W kategorii harcerzy starszych miejsce I zaj??a Barbara Bo?ek z Potoka, II Karolina Chrobak z ???an, a III Joanna Kazanecka z Iskrzyni.
W?drownik?w reprezentowa?a tylko jedna osoba- Maja Oziomek ze szczepu „G?rskie Bractwo”, kt?ra zaj??a I miejsce (ale nie ze wzgl?du na to, ?e by?a jedyn? reprezentantk?.)
Recytatorzy, kt?rzy zaj?li pierwsze miejsca b?d? reprezentowa? Hufiec na konkursie Chor?gwianym, kt?ry odb?dzie si? 4 marca w Rzeszowie.
Od I do III miejsca przewidziane by?y nagrody i dyplomy, a za udzia? w konkursie ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom.
Konkurs zako?czono piosenk? „ Na po?egnanie”.
Wszystkim zwyci?zcom w imieniu zuch?w oraz harcerzy Hufca Krosno, serdecznie gratuluj? i ?ycz? powodzenia na sobotnim Konkursie Chor?gwianym

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP