Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej - "Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?"

25 marca 2006 w Domu Ludowym w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej pt. „Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?”. W festiwalu wzi??o udzia? 10 dru?yn harcerskich i 2 gromady zuchowe. Roz?piewane zuchy i harcerze z naszego hufca walczy?y mi?dzy sob? nie tylko o nagrody rzeczowe, ale tak?e o mo?liwo?? reprezentowania naszego hufca na Chor?gwianym Festiwalu, kt?ry odb?dzie si? 22 kwietnia w Rzeszowie.
Na samym pocz?tku wspania?? publiczno?? powita? zesp?? wokalny „Song” oraz m?odzie? z Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym. Natomiast na zako?czenie zaprezentowa?a si? Harcerska Grupa Ratownicza z Krosna oraz Harcerski Patrol Je?dziecki „Ataman”. Jury w sk?adzie: hm. Kamila Frydrych – przewodnicz?ca, phm. Kazimiera Wojnar oraz pani Janina Fejkiel ocenia?y nie tylko samo wykonanie utwor?w jakie przygotowano na festiwal, ale tak?e dykcj?, dob?r repertuaru czy nawet ubi?r.
Na festiwalu zago?cili tak?e zaproszeni go?cie: naczelnik Wydzia?u O?wiaty, Kultury i Rozwoju Andrzej Prugar; w?jt Gminy Kro?cienko Wy?ne Jan Ku?nar; seniorzy z naszego Hufca Krosno. Ca?? imprez? poprowadzi? dru?ynowy 19 DH z Jaszczowi phm. Piotr Luba?.

Wyniki konkursu piosenki:
ZUCHY:
I miejsce – 9 Gromada Zuchowa „Smerfy” z Potoka
II miejsce – 5 Gromada Zuchowa „Weso?a Gromada” z Iskrzyni

HARCERZE M?ODSI:
I miejsce – 10 Dru?yna Harcerska „Warta” z Korczyny
II miejsce – 7 Dru?yna Harcerska im. J. Korczaka z Kro?cienka Wy?nego
III miejsce – 11 Dru?yna Harcerska im. M. Konopnickiej ze Zr?cina

STARSZOHARCERSKIE:
I miejsce – 6 Dru?yna Harcerska im. St. Filara z Kro?cienka Wy?nego

WIELOPOZIOMOWE:
I miejsce – 19 Dru?yna Harcerska im. J. Pi?sudskiego z Jaszczwi
II miejsce – 3 Dru?yna Starszoharcerska „Adwenture” z Krosna
III miejsce – 13 Dru?yna Harcerska im. J. Grzesiaka z Krosna
Wyr??nienia: 5 Dru?yna Harcerek im. J Falkowskiej z Krosna,
9 Dru?yna Harcerska „Gryf” z Krosna

W?DROWNICY:
I miejsce – 4 Dru?yna W?drownicza „Z Nienacka” im. Szarych Szereg?w z Krosna

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP