Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

"Taki du?y taki ma?y mo?e harcerzem by?" - czyli jak 14 DSH obchodzi?a urodzinki

Spotykamy si? ponownie. Ju? 2 lata min??y od oficjalnego powo?ania naszej dru?yny. Obchodzili?my nasze urodziny w znacznie wi?kszym gronie ni? rok temu. Razem z nami ?wi?towali wspaniali go?cie: dh. Waldemar Basak (nasz pierwszy dru?ynowy), dh. Marek W?jcik, dh. Marek ?widrak, dh. El?bieta Bro?ska i dh. Tomasz Gajda wraz z pr?bn? dru?yn? harcersk? z Moder?wki, dh. Aleksandra Twar?g, 12 DH z Potoka, a tak?e p. Kazimierz Zima, dyrektor ZSP w Jedliczu, p. Roman Kope? i p. Malik


Kominek rozpocz?li?my wsp?lnym za?piewaniem piosenki „Dym z ja?owca”. Nast?pnie nasza dru?ynowa przedstawia?a wszystkich go?ci i nadszed? czas na wspomnienia. A by?o ich du?o! Postanowili?my si? skupi? na ubieg?ym roku, zaczynaj?c od kwietnia, od s??w Jana Paw?a II „Nie czy?cie skautingu zbyt ?atwym, stawiajcie wyzwania”, kt?re by?y w naszych sercach gdy „ruszy?e? sam na szlak, ten ostatni, ten najlepszy, przyszed? czas, Pan da? Ci znak”. Wracali?my pami?ci? do wszystkich wsp?lnie sp?dzonych chwil, oboz?w, biwak?w, ognisk. Nie zabrak?o oczywi?cie piosenek, pl?s?w i pl?s?w i piosenek. Na zako?czenie, podaj?c sobie z r?k do r?k ga??zk? z szyszkami, ka?dy m?g? powiedzie? co? od siebie. Po kominku wyruszyli?my na podb?j szko?y, czyli zakwaterowanie si? i oczywi?cie zabrali?my si? do jedzenia. P??niej, aby si? zm?czy? i i?? szybko spa? udali?my si? do sali gimnastycznej na rozgrywki siatkarskie. By?o weso?o i bardzo, bardzo g?o?no. Tak min?? nam czas prawie do p??nocy, wi?c po grze szybkie mycie i CISZA NOCNA!! Nie pilnowali?my drzew , ani okien ale niekt?rzy podziwiali na baczno?? pi?kne korytarze naszej szko?y. Ledwie usn?li?my, a po chwili zbudzi? nas gwizdek. Szybko, jak na to, ?e by?a 5 rano, ubrali?my si? w mundury i udali?my si? nad rzek?, gdzie druhowie Kamil, Maciek, ?ukasz i dh. Czarna pod wodza dh. Waldemara ju? czekali na nas z pochodniami. Pomimo ch?odu,atmosfera by?a gor?ca, gdy? o wschodzie s?o?ca dh. Micha?, dh. Karol i dh. Mi?osz sk?adali Przyrzeczenie Harcerskie. Wsp?lnie za?piewali?my „Jestem harcerzem” i w pe?nym s?o?cu wr?cili?my do szko?y. Zjedli?my ?niadanie i w ramach porannej gimnastyki udali?my si? ponownie na sale gimnastyczn? pogra? w siatk?wk?. Po tak olbrzymim wysi?ku fizycznym pokrzepili?my si? dawk? cukru zawart? w przepysznych placuszkach i waflach, przygotowanych w?asnor?cznie lub prawie w?asnor?cznie przez cz?onk?w naszej dru?ynki. Nast?pnie ka?da dru?yna, a w wypadku naszej dru?yny ka?dy zast?p, mia?y si? zaprezentowa?. ?piewali?my takie piosenki jak: „Przebudzenie”, „Stokrotka”, „Bieszczadzki trakt”, „Tropiki” oraz pl?sy: „Baranek”, „Rolnik” i wiele innych! I tak, zm?czeni, ale w radosnej atmosferze, po?egnali?my naszych go?ci i zabrali?my si? do sprz?tania.

dh. Natalia Surma

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP