Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Marcowy kominek "G?rskiego Bractwa"

5 marca Szczep Harcerski "G?rskie Bractwo" spotka? si? na comiesi?cznym kominku harcerskim. Ten „marcowy” by? jednak wyj?tkowy z dw?ch powod?w: nast?pi?a zmiana komendanta szczepu, a ch?opcy przygotowali dla druhenek kr?tkie przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.


O godz. 16 udali?my si? do ko?cio?a na msz?. Po niej, w obecno?ci dh. hm. Danuty Bok odczytano wyj?tek z rozkazu komendanta hufca, w kt?rym phm. Daniel Boczar zosta? zwolniony z funkcji Komendanta Szczepu, a pwd. Konrad Baran mianowany nowym komendantem. Po rozkazie ch?opcy przedstawili przygotowywany program artystyczny z okazji Dnia Kobiet. Po nim, ju? z nowym komendantem, rozpocz?li?my kominek harcerki.
Dzi?kujemy dh Danielowi za jego obecno?? w szczepie przez tyle lat, za pe?nienie tak wa?nych funkcji, wymagaj?cych niema?ych po?wi?ce? i umiej?tno?ci. Za wszelak? pomoc, okazane wszystkim druhnom i druhom serce, u?miech.
Druhu! Mamy nadziej?, ?e jeszcze nie raz zasi?dziemy z Tob? na zbi?rce, kominku, udamy si? na wsp?lna w?dr?wk?, zapalimy niejedno ognisko i prze?yjemy wiele wspania?ych chwil w harcerskim gronie.
Nowemu komendantowi, dh Konradowi ?yczymy rado?ci oraz wytrwa?o?ci i zadowolenia z pracy ze szczepem.
W imieniu wszystkich druhen, sk?adam r?wnie? podzi?kowania naszym wspania?ym ch?opcom, za przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP