Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Uroczysto?? z?o?enia przysi?gi wojskowej

4 marca br. reprezentacja Hufca Krosno-Szczep Harcerski „G?rskie Bractwo”, uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia przysi?gi wojskowej na wierno?? sztandarowi wojskowemu i ojczy?nie przez ?o?nierzy 21. Brygady Strzelc?w Podhala?skich.
O godz., 17.00 Dru?yna Reprezentacyjna szczepu spotka?a si? w harc?wce. Stamt?d wyruszyli?my na kro?nie?ski rynek, gdzie mia?a miejsce uroczysto??. Po ustawieniu si? pododdzia??w, rozeszli?my si? tak, by m?c stan?? z pochodni? przy pododdziale. Harcerki sta?y za dow?dc?, na pocz?tku kolumny, harcerze za? na jej ko?cu. Ok. godz. 18.00 druh Miko?aj Kostka odegra? Hejna? Krosna. Nast?pnie dow?dca uroczysto?ci z?o?y? meldunek oraz powita? zaproszonych go?ci. Po od?piewaniu Hymnu Pa?stwowego ?o?nierze z?o?yli przysi?g?, a kapelan udzieli? im b?ogos?awie?stwa. Ok. godz. 19 uroczysto?? dobieg?a ko?ca, a jej uwie?czeniem by?a tradycyjna ?o?nierska groch?wka.
Cieszymy si?, ?e mogli?my uczestniczy? w tak wa?nym wydarzeniu, jakim jest z?o?enie przysi?gi wojskowej przez ?o?nierzy i zaznaczy? swoj? obecno?ci? t? podnios?? dla nich i ich rodzin chwil?.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP