Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej - "Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?"

25 marca 2006 w Domu Ludowym w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej pt. „Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?”. W festiwalu wzi??o udzia? 10 dru?yn harcerskich i 2 gromady zuchowe. Roz?piewane zuchy i harcerze z naszego hufca walczy?y mi?dzy sob? nie tylko o nagrody rzeczowe, ale tak?e o mo?liwo?? reprezentowania naszego hufca na Chor?gwianym Festiwalu, kt?ry odb?dzie si? 22 kwietnia w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

"Taki du?y taki ma?y mo?e harcerzem by?" - czyli jak 14 DSH obchodzi?a urodzinki

Spotykamy si? ponownie. Ju? 2 lata min??y od oficjalnego powo?ania naszej dru?yny. Obchodzili?my nasze urodziny w znacznie wi?kszym gronie ni? rok temu. Razem z nami ?wi?towali wspaniali go?cie: dh. Waldemar Basak (nasz pierwszy dru?ynowy), dh. Marek W?jcik, dh. Marek ?widrak, dh. El?bieta Bro?ska i dh. Tomasz Gajda wraz z pr?bn? dru?yn? harcersk? z Moder?wki, dh. Aleksandra Twar?g, 12 DH z Potoka, a tak?e p. Kazimierz Zima, dyrektor ZSP w Jedliczu, p. Roman Kope? i p. Malik

Czytaj więcej...

Marcowy kominek "G?rskiego Bractwa"

5 marca Szczep Harcerski "G?rskie Bractwo" spotka? si? na comiesi?cznym kominku harcerskim. Ten „marcowy” by? jednak wyj?tkowy z dw?ch powod?w: nast?pi?a zmiana komendanta szczepu, a ch?opcy przygotowali dla druhenek kr?tkie przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej...

Uroczysto?? z?o?enia przysi?gi wojskowej

4 marca br. reprezentacja Hufca Krosno-Szczep Harcerski „G?rskie Bractwo”, uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia przysi?gi wojskowej na wierno?? sztandarowi wojskowemu i ojczy?nie przez ?o?nierzy 21. Brygady Strzelc?w Podhala?skich.

Czytaj więcej...

Zimowisko SH "Gósrkie Bractwo" Huta Polańska 2006

Jako, ?e by?em pierwszy raz na takim zimowisku, opowiem o nim nieco inaczej. Tegoroczne zimowisko Szczepu Harcerskiego „G?rskie Bractwo” rozpocz??o si? 30 stycznia, a trwa?o do 3 lutego. Zebrali?my si? w pi?tek w naszej harc?wce o godzinie 9.40. Wszyscy mieli ze sob? co najmniej jeden wielki plecak zapakowany tak dok?adnie, ?e nic wi?cej ju? by si? w nim nie zmie?ci?o.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP