Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

"Taki du?y taki ma?y mo?e harcerzem by?" - czyli jak 14 DSH obchodzi?a urodzinki

Spotykamy si? ponownie. Ju? 2 lata min??y od oficjalnego powo?ania naszej dru?yny. Obchodzili?my nasze urodziny w znacznie wi?kszym gronie ni? rok temu. Razem z nami ?wi?towali wspaniali go?cie: dh. Waldemar Basak (nasz pierwszy dru?ynowy), dh. Marek W?jcik, dh. Marek ?widrak, dh. El?bieta Bro?ska i dh. Tomasz Gajda wraz z pr?bn? dru?yn? harcersk? z Moder?wki, dh. Aleksandra Twar?g, 12 DH z Potoka, a tak?e p. Kazimierz Zima, dyrektor ZSP w Jedliczu, p. Roman Kope? i p. Malik

Czytaj więcej...

Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej - "Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?"

25 marca 2006 w Domu Ludowym w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej pt. „Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?”. W festiwalu wzi??o udzia? 10 dru?yn harcerskich i 2 gromady zuchowe. Roz?piewane zuchy i harcerze z naszego hufca walczy?y mi?dzy sob? nie tylko o nagrody rzeczowe, ale tak?e o mo?liwo?? reprezentowania naszego hufca na Chor?gwianym Festiwalu, kt?ry odb?dzie si? 22 kwietnia w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Mamy nowego Komendanta Hufca Krosno Nadzwyczajny Zjazd Hufca Krosno

1 kwietnia odby? si? Nadzwyczajny Zjazd Hufca Krosno, kt?rym przewodniczy? hm. Marek Aftanas. Zjazd rozpocz?? ko?cz?cy sw? kadencj? Komendant Hufca hm. Jan Omachel, kt?ry serdecznie powita? instruktor?w naszego hufca oraz przyby?ych go?ci: Prezydenta Miasta Krosno pana Piotra Przytockiego oraz Komendantk? Chor?gwi hm. W?adys?aw? Domaga?
Podczas zjazdu wybrano dwie komisje, kt?re wg Statutu ZHP czuwa?y nad przebiegiem wybor?w. W sk?ad Komisji Uchwa? i Wniosk?w wchodzili: phm. E. Gromek, pwd. M. Wojtu? i pwd. M. ?widrak; natomiast Komisji wyborczej: hm. M. W?jcik, phm. M. Iwanow oraz phm. D. Boczar.

Podczas zjazdu wybierano nowego komendanta, sk?ad komendy, Komisji Rewizyjnej Hufca oraz delegat?w na Zjazd Chor?gwi ZHP. Jednog?o?nie tylko przy jednym g?osie wstrzymuj?cym (samego wybieranego) wybrano nowego komendanta naszego hufca i zosta? nim phm. Waldemar Basak, Komendant Zwi?zku Dru?yn Ziemi Jedlickiej. Do Komisji Rewizyjnej Hufca wybrano nast?puj?ce osoby: hm. Jan Borek – przewodnicz?cy, hm. Irena farska, hm. Kazimiera Parzych, natomiast na Zjazd Chor?gwi wybrano nast?puj?cych delegat?w: hm. Marka Aftanasa, hm. El?biet? Warzkiewicz, hm. Piotra Lubasia oraz pwd. Miros?aw? G?owack?.

Hufcowy Konkurs Recytatorski

Ojczyzna- s?odszy wyraz nad wszystko, kt?remu nie masz r?wnego na ziemi

25 lutego br. w harc?wce Hufca Krosno w Ogr?dku Jordanowskim, odby? si? Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczy?nie”. Jego uczestnikami by?y zuchy ze szk?? podstawowych – Iskrzyni, Jedlica, Potoka i G?owienki oraz harcerze: z Iskrzyni, Jedlicza, ???an, Kro?cienka Wy?nego, Zr?cina i Krosna.

Czytaj więcej...

Dlaczego warto by? harcerzem?

Harcerstwo spe?nia marzenia. To dzi?ki nam mo?na prze?y? prawdziwe przygody, kszta?towa? sw?j charakter, stawa? si? dzielnym, prawym i odpowiedzialnym cz?owiekiem. To z nami pierwszy raz mo?na zanurkowa? w g??biny, wspi?? si? na szczyty, skoczy? ze spadochronem, i to wszystko w gronie najbli?szych przyjaci??.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP