Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Uroczysto?? z?o?enia przysi?gi wojskowej

4 marca br. reprezentacja Hufca Krosno-Szczep Harcerski „G?rskie Bractwo”, uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia przysi?gi wojskowej na wierno?? sztandarowi wojskowemu i ojczy?nie przez ?o?nierzy 21. Brygady Strzelc?w Podhala?skich.

Czytaj więcej...

Marcowy kominek "G?rskiego Bractwa"

5 marca Szczep Harcerski "G?rskie Bractwo" spotka? si? na comiesi?cznym kominku harcerskim. Ten „marcowy” by? jednak wyj?tkowy z dw?ch powod?w: nast?pi?a zmiana komendanta szczepu, a ch?opcy przygotowali dla druhenek kr?tkie przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej...

"Taki du?y taki ma?y mo?e harcerzem by?" - czyli jak 14 DSH obchodzi?a urodzinki

Spotykamy si? ponownie. Ju? 2 lata min??y od oficjalnego powo?ania naszej dru?yny. Obchodzili?my nasze urodziny w znacznie wi?kszym gronie ni? rok temu. Razem z nami ?wi?towali wspaniali go?cie: dh. Waldemar Basak (nasz pierwszy dru?ynowy), dh. Marek W?jcik, dh. Marek ?widrak, dh. El?bieta Bro?ska i dh. Tomasz Gajda wraz z pr?bn? dru?yn? harcersk? z Moder?wki, dh. Aleksandra Twar?g, 12 DH z Potoka, a tak?e p. Kazimierz Zima, dyrektor ZSP w Jedliczu, p. Roman Kope? i p. Malik

Czytaj więcej...

Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej - "Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?"

25 marca 2006 w Domu Ludowym w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej pt. „Hufcowe spotkanie z Druhn? Nutk?”. W festiwalu wzi??o udzia? 10 dru?yn harcerskich i 2 gromady zuchowe. Roz?piewane zuchy i harcerze z naszego hufca walczy?y mi?dzy sob? nie tylko o nagrody rzeczowe, ale tak?e o mo?liwo?? reprezentowania naszego hufca na Chor?gwianym Festiwalu, kt?ry odb?dzie si? 22 kwietnia w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Mamy nowego Komendanta Hufca Krosno Nadzwyczajny Zjazd Hufca Krosno

1 kwietnia odby? si? Nadzwyczajny Zjazd Hufca Krosno, kt?rym przewodniczy? hm. Marek Aftanas. Zjazd rozpocz?? ko?cz?cy sw? kadencj? Komendant Hufca hm. Jan Omachel, kt?ry serdecznie powita? instruktor?w naszego hufca oraz przyby?ych go?ci: Prezydenta Miasta Krosno pana Piotra Przytockiego oraz Komendantk? Chor?gwi hm. W?adys?aw? Domaga?
Podczas zjazdu wybrano dwie komisje, kt?re wg Statutu ZHP czuwa?y nad przebiegiem wybor?w. W sk?ad Komisji Uchwa? i Wniosk?w wchodzili: phm. E. Gromek, pwd. M. Wojtu? i pwd. M. ?widrak; natomiast Komisji wyborczej: hm. M. W?jcik, phm. M. Iwanow oraz phm. D. Boczar.

Podczas zjazdu wybierano nowego komendanta, sk?ad komendy, Komisji Rewizyjnej Hufca oraz delegat?w na Zjazd Chor?gwi ZHP. Jednog?o?nie tylko przy jednym g?osie wstrzymuj?cym (samego wybieranego) wybrano nowego komendanta naszego hufca i zosta? nim phm. Waldemar Basak, Komendant Zwi?zku Dru?yn Ziemi Jedlickiej. Do Komisji Rewizyjnej Hufca wybrano nast?puj?ce osoby: hm. Jan Borek – przewodnicz?cy, hm. Irena farska, hm. Kazimiera Parzych, natomiast na Zjazd Chor?gwi wybrano nast?puj?cych delegat?w: hm. Marka Aftanasa, hm. El?biet? Warzkiewicz, hm. Piotra Lubasia oraz pwd. Miros?aw? G?owack?.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP